myrobo

Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Myrobo Oy

Tämä on Myrobo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos 21.1.2019.

 1. Rekisterinpitäjä
  Myrobo Oy on yritysten kehittämispalveluihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa uudenlaista innovatiivista mallinnus- ja analysointipalvelua yritysten liiketoimintojen ja niiden kriittisten osa-alueiden analysointiin kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi.
  Myrobo Oy
  y-tunnus: 2266886-1
  Alisennokantie 85, 28450 Vanha-Ulvila
  yrityksen verkkosivusto: www.myrobo.fi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Myrobo Oy:n rekisteristä vastaa
  Leena Gröndahl
  leena.grondahl@myrobo.fi
  +358 44 583 9396
 3. Yleiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä
  Myrobo käsittelee henkilötietoja ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin tai suostumukseen perustuen ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja Myrobon konsultointipalvelujen markkinointi.
  Henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan tietosuojalain sääntöjä, huolellisuutta ja hyvää tietojen-käsittelytapaa.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Myrobon rekisteriin tallennetaan:
  • Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedot: yhteyshenkilöt, yhteystiedot, laskutustiedot sekä muut tarvittavat asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
  • Henkilötiedot: henkilön nimi, asema, yritys ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja osoite)
   Myrobo ei käsittele erityisiä henkilötietoja. Tietoja säilytetään Myrobon elinkaaren ajalta. 
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 6. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Myrobon omassa järjestelmässä asianmukaisin salauksin ja salasanoilla.
 7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 1. nimetylle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 1. nimetylle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
Myrobo ei siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.

 

Yhteystiedot

Myrobo Oy
Leena Gröndahl
Sähköposti: leena.grondahl(mm)myrobo.fi
Puh: +358 44 583 9396
Yrityksen päätoimipaikka on Ulvilassa.

 

Yrittäjäjäsen

 

Rekisteriseloste