Myrobo


Miten yritykset voivat hallita muutosta ja hyödyntää muutosvoimat tehokkaasti kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen?

Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen on tärkeä tulevaisuuden menestystekijä. Yritysten liiketoimintaedellytykset ovat jatkuvassa muutoksessa. Globalisaatio ja digitalisaatio muuttavat yritysten kilpailukykyä ja mahdollistavat uudenlaisia kilpailijoita. Teknologiakehitys muuttaa yritysten toimintaa ja palveluita kiihtyvässä tahdissa. Myös asiakkaiden tarve ja ostokäyttäytyminen muuttuvat globaalin teknologiakehityksen myötä. Asiakastarpeiden muutokset ja uudet kilpailijat edellyttävät jatkuvaa muutoskykyä. Yritysten on löydettävä taloudellisesti kannattava erottautumis- ja muuntautumiskyky kilpailijoihin nähden sekä kyky vahvistaa asiakkaiden kiinnostusta. Miten yritykset voivat hallita muutosta ja hyödyntää muutosvoimat kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen?

Menestyäkseen yritysten on kyettävä ennakoimaan muutoksia ja muuntamaan epävarmuustekijät menestystekijöiksi. Johdon ja organisaation on pidettävä yrityksen missio selkeänä. Strategioiden on sopeuduttava nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Palveluiden, prosessien, organisaation ja teknologisten ratkaisujen on toimittava läpinäkyvästi ja muutokset sallivasti. Menestyäkseen yritysten on ymmärrettävä toimintaympäristön muutoksia nyt ja tulevaisuudessa, ennakoitava sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset liiketoimintaan sekä kyettävä sopeuttamaan toiminta muuttuvan ympäristön vaatimuksiin ajoissa.

Myrobo Oy on yritysten liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa uudenlaisia innovatiivisia kehittämispalveluja yritysten liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi.

Liiketoiminnan kehittämispalvelut

Liiketoiminnan analysointi- ja mallinnus

Analysointi- ja mallinnuspalvelun tavoitteena on tunnistaa ja mallintaa yritysten liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset epävarmuustekijät sekä muutokset. Analysointi- ja mallinnuspalvelu tuottaa tulevaisuuden kehitysskenaarioita sekä tuottavuuden ja kilpailukyvyn SWOT-analyysejä, joiden avulla yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja kilpailukykyään kannattavasti. Kehitetyn ohjelmiston avulla tunnistettujen mahdollisuuksien, riskien ja hiljaisten muuttujien vaikutukset mallinnetaan liiketoimintaskenaarioihin. Tulokset toimivat yritysten suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Analyysi- ja mallinnuspalvelun avulla yritykset voivat arvioida suunnitelmien ja päätösten vaikutuksia, löytää uusia liiketoiminta-alueita, varmistaa kannattavien asiakkaiden kasvua sekä kehittää kilpailukykyään.

Analysointi- ja mallinnuspalvelu sisältää lisäksi kannattavuuden arvioinnin. Kannattavuustyökalun avulla arvioidaan mm. myynnin muutokset, markkinointitoimenpiteiden kannattavuus, toimintojen tuottavuus ja kannattamattomat toiminnat. Työkalun ohjelma huomioi kehitetyn menetelmän pohjalta potentiaalisia markkina- ym. muutoksia.

Varmista yrityksesi päätökset ja minimoi virhearvioinnit innovatiivisella mallinnuspalvelulla!

YritysMapping

YritysMapping on uudenlainen liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä palvelu, jonka avulla pyritään löytämään yrityksille sopivia liiketoiminta-alueita sekä yhteistyökumppaneita kotimaassa ja kansainvälisesti. Tavoitteena on kartoittaa yrityksille sopivia uusia liiketoiminta-alueita, jotka auttavat yrityksiä uusiutumaan ja mahdollistavat kannattavaa kasvua. Palvelun avulla voidaan kartoittaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat synergiaetuja, kannattavaa kasvua ja kilpailukykyä sekä minimoivat riskejä.

Kansainvälistymispalvelut

Laajentuminen kansainvälisille markkinoille on tärkeä osa yrityksen kehitystä ja kasvua. Kansainväliset markkinat avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa tai lanseerata uusia tuotteita. Kansainvälistyminen on vaativa toimenpide, joka edellyttää tarkkoja suunnitelmia ja rahoitusta. Myrobo Oy:n vahvuus on ymmärrys kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta sekä laaja verkosto useissa maissa. Kansainvälistymispalvelut painottuvat erityisesti menestysmahdollisuuksien ja riskien analysointiin sekä toimintasuunnitelmien laatimiseen.

Yritystoiminnan valmennus

Muutoskyky on yksi tärkeimmistä yrityksen menestyksen voimavaroista. Niin yksinyrittäjän kuin isomman yrityksen johdon kyky ymmärtää erilaiset muutokset uusina mahdollisuuksina johtavat yrityksen menestykseen. Jatkuvat muutokset vaativat yrityksiltä valtavia ponnisteluja. Laaditut strategiat ja toimintamallit on päivitettävä yhä useammin. Moni yritys tarvitsee ehkä aivan uuden liiketoiminnan tai uudenlaista nykyistä liiketoimintaa tukevaa toimintaa. Myrobon yritystoiminnan valmennus ja sparraus auttaa yrityksiä selkeyttämään tilannetta ja löytämään uusia keinoja kannattavan kasvun uralle.

Innovatiivisuus liiketoiminnan kehittämisessä!

Varmista yrityksesi liikeidean ja tavoitteiden toimivuus ja löydä oikeat asiakaskohderyhmät!

Muutoskyky ja kilpailukyky ovat yrityksen merkittäviä kannattavuuden ja kasvun onnistumistekijöitä. Nopeus ja tarkkuus päätöstenteoissa vaikuttavat oleellisesti yrityksen menestykseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaekosysteemissä. Tämä edellyttää yrityksiltä

  • Markkinamuutosten tuntemista ja kykyä tehdä oikeat toimenpiteet
  • Ulkoisten ja sisäisten epävarmuustekijöiden sekä riskien ymmärtämistä ja ennakointia
  • Muuttuvan kysynnän ja asiakaskäyttäytymisen ennakointia sekä kykyä mukauttaa palvelut ja tuotteet vastamaan muutoksia kannattavasti

Myrobo Oy:n kehittämispalveluiden tavoitteena on auttaa yrityksiä suunnitelmallisesti kilpailukyvyn vahvistamisessa ja kannattavan kasvun tehostamisessa.

LUE LISÄÄ MYROBON PALVELUISTA

ennakoi mahdollisuudet ja riskit tehokkaiden palveluiden avulla!

Liiketoiminnan analysointi- ja mallinnuspalvelu

YritysMapping

Kansainvälistymispalvelut

Yritystoiminnan valmennus

Analyysi- ja mallinnusraportit