Myrobo Oy

Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen


Miten yritykset voivat hallita muutosta ja hyödyntää muutosvoimat tehokkaasti kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen?

Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen on tärkeä tulevaisuuden menestystekijä. Yritysten liiketoimintaedellytykset ovat jatkuvassa muutoksessa. Globalisaatio ja digitalisaatio muuttavat yritysten kilpailukykyä ja tuovat uudenlaisia kilpailijoita. Teknologiakehitys muuttaa yritysten toimintaa ja palveluita kiihtyvässä tahdissa. Asiakkaiden tarve ja ostokäyttäytyminen muuttuvat globaalin teknologiakehityksen myötä. Asiakastarpeiden muutokset ja uudet kilpailijat edellyttävät jatkuvaa muutoskykyä. Yritysten on löydettävä taloudellisesti kannattava erottautumis- ja muuntautumiskyky kilpailijoihin nähden sekä kyky vahvistaa asiakkaiden kiinnostusta. Miten yritykset voivat hallita muutosta ja hyödyntää muutosvoimat kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen?

Menestyäkseen yritysten on löydettävä taloudellisesti kannattava erottautumiskyky kilpailijoihin nähden. Johdon ja organisaation on pidettävä yrityksen missio selkeänä. Strategioiden on sopeuduttava nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Palveluiden, prosessien, organisaation ja teknologisten ratkaisujen on toimittava läpinäkyvästi ja muutokset sallivasti. Oleellinen tekijä yritysten kannattavassa erottautumiskyvyssä on liiketoimintaekosysteemin muuttujien ja niiden vaikutusten tunnistaminen. Menestyäkseen yritysten on ymmärrettävä toimintaympäristön muutoksista nyt ja tulevaisuudessa, kyettävä ennakoida sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset liiketoimintaan ja kyettävä sopeuttamaan toiminta muuttuvan ympäristön vaatimuksiin ajoissa.

Muutos uudistaa ja luo kilpailukykyä!

Myrobo Oy on yritysten liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa uudenlaisia innovatiivisia kehittämispalveluja yritysten liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi.

Palvelut

Liiketoiminnan kehittämispalvelut

Innovatiivisen liiketoiminnan analysointi- ja mallinnuspalvelun tavoitteena on tunnistaa ja mallintaa liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat. Tunnistettujen muuttujien vaikutukset mallinnetaan tulevaisuuden kehitysskenaarioihin. Muuttujien tunnistus ja analysointi pohjautuu kehitettyyn sovellukseen. Analysointi- ja mallinnuspalvelu tuottaa tulevaisuuden muutosskenaarioita sekä tuottavuuden ja kilpailukyvyn SWOT -analyysejä.

Kannattavuuden suunnittelupalvelu on kehitetty tukemaan yritysten kannattavuuden selvitystä. Palveluun kuuluvan kannattavuustyökalun avulla arvioidaan mm. myynnin muutokset, markkinointitoimenpiteiden kannattavuus, toimintojen tuottavuus ja kannattamattomat toiminnat. Työkalun ohjelma huomioi kehitetyn menetelmän pohjalta markkina- ym. mahdollisia muutoksia.

Muita liiketoiminnan kehittämispalveluita ovat
– Strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien laatiminen ja analysointi
– Ulkoistusten analysointi
– Projektisuunnitelmien laatiminen ja projektien avustaminen

YritysMapping

YritysMapping on uudenlainen liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä palvelu, jonka avulla pyritään löytämään yrityksille sopivia yhteistyökumppaneita kotimaassa ja kansainvälisesti. Tavoitteena on edistää yhteiskumppanuuden avulla yrityksiä saavuttamaan synergiaetuja, kannattavaa kasvua ja kilpailukykyä sekä minimoimaan riskejä.

Kansainvälistymispalvelut

Laajentuminen kansainvälisille markkinoille on tärkeä osa yrityksen kehitystä ja kasvua. Kansainväliset markkinat avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa tai lanseerata uusia tuotteita. Kansainvälistyminen on vaativa toimenpide, joka edellyttää tarkkoja suunnitelmia ja rahoitusta. Myrobo Oy:n vahvuus on ymmärrys kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta sekä laaja verkosto useissa maissa. Kansainvälistymispavelut painottuvat erityisesti tarkkojen menestysmahdollisuuksien ja riskien analysointiin sekä toimintasuunnitelmien laatimiseen.

Yritystoiminnan valmennus

Muutoskyky on yksi tärkeimmistä yrityksen menestyksen voimavaroista. Niin yksinyrittäjän kuin isomman yrityksen johdon kyky ymmärtää erilaiset muutokset uusina mahdollisuuksina johtavat yrityksen menestykseen. Jatkuvat muutokset vaativat yrityksiltä valtavia ponnisteluja. Laaditut strategiat ja toimintamallit on päivitettävä yhä useammin. Moni yritys tarvitsee ehkä aivan uuden liiketoiminnan tai uudenlaista nykyistä liiketoimintaa tukevaa toimintaa. Myrobon yritystoiminnan valmennus ja sparraus auttaa yrityksiä selkeyttämään tilannetta ja löytämään uusia keinoja kannattavan kasvun uralle.