Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Myrobo Oy

Tämä on Myrobo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos 7.1.2021.

Rekisterinpitäjä

Myrobo Oy on yritysten kehittämispalveluihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa innovatiivisia konsultointipalveluja yritysten liiketoimintojen kehittämiseen.

Myrobo Oy

y-tunnus: 2266886-1
Alisennokantie 85, 28450 Vanha-Ulvila
yrityksen verkkosivusto: www.myrobo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Myrobo Oy:n rekisteristä vastaa Leena Gröndahl.
  sähköposti: info@myrobo.fi
  puh: +358 44 583 9396

Yleiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä

Myrobo käsittelee henkilötietoja ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin tai suostumukseen perustuen ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja Myrobon konsultointipalvelujen markkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan tietosuojalain sääntöjä, huolellisuutta ja hyvää tietojen-käsittelytapaa.

Rekisterin tietosisältö

Myrobon rekisteriin tallennetaan:

  • Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedot: yhteyshenkilöt, yhteystiedot, laskutustiedot sekä muut tarvittavat asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
  • Henkilötiedot: henkilön nimi, asema, yritys ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja osoite)

Myrobo ei käsittele erityisiä henkilötietoja. Tietoja säilytetään Myrobon elinkaaren ajalta, mikäli asiakas ei halua poistattaa tietojaan. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Myrobon omassa järjestelmässä asianmukaisin salauksin ja salasanoilla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 1. nimetylle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 1. nimetylle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Myrobo ei siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.